FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Frågor och svar – Företag
Klicka på en fråga för att se svaret!


 • Hur gör jag om jag vill gå en utbildning via Hälsa + Kunskap! Bunkeflomodellen?

 • Vad är Bunkefloprojektet?

 • Bunkefloprojektet är ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning med inriktning på hälsa och fysisk aktivitet. Projektet startade 1999. När Bunkefloprojektet drogs igång på Ängslättskolan i Bunkeflostrand infördes fysisk aktivitet som ett dagligt, obligatoriskt ämne för årskurs 1 och 2. Alla nya barn som börjar i första klass har fysisk aktivitet som ett dagligt, obligatoriskt ämne. Idag har alltså alla barn upp till sjunde klass fysisk aktivitet varje dag.

  Utökningen av den fysiska aktiviteten genomförs av pedagoger på skolan samt med hjälp av idrottsledare från Bunkeflo IF, Friskis&Svettis, Friluftsfrämjandet, MAI, Malmö Bellevue Tennisklubb, Malbas och Malmö Ju-jutsuklubb.

  Aktiviteterna är varierande, där promenader och spontan lek är lika viktigt som andra rörelseaktiviteter. En mycket viktig förutsättning är att barnen är motiverade och får uppleva rörelseglädje. Förhoppningsvis ska aktiviteterna ge starkare benstomme, förbättrad motorik, grundlägga goda vanor och lägga grunden till en hälsosam livsstil. Projektet syftar också till att öka barnens självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala förmåga.

  Vid skolstarten varje år gör skolans idrottslärare tillsammans med skolsköterska och elevernas lärare motorikobservationer av samtliga elever i årskurs 1. Syftet är att tidigt fånga upp och ge elever med omogen/otränad motorik extra motorisk stimulering. De barn som behöver extra motoriskt stöd får individuellt anpassad motorikträning i mindre grupp en lektion per vecka.

  På Ängslättskolan och Sundsbroskolan finns en hälsopromotor anställd, som delar sin tid mellan de båda skolorna. Hälsopromotorns roll är att driva och utveckla projektet framåt på skolan med hjälp av personal, elever och föräldrar samt föreningar. Från och med läsåret 05/06 kommer de båda skolorna att ha varsin hälsopromotor, men endast på deltid.

  I inledningen av projektet bildades en grupp på skolan där lärare, fritidpedagoger, idrottslärare, skolsköterska och rektor ingick. Gruppens syfte var att tillsammans med hälsopromotorn utveckla och utvärdera projektet. Numera finns istället en grupp som kallas idofysgruppen, där representanter från fritids, idrottslärare från Sundsbroskolan och några lärare som har idrott på Ängslättskolan ingår tillsammans med hälsopromotorn. Gruppen ser till att det blir en linje i hälsotänkande för alla årskurserna, med tyngdpunkt på den fysiska aktiviteten. De arrangerar också någon extra aktivitet för eleverna tillsammans och lite annat som kan vara kul.

  I inledningsskedet fanns också en föräldragrupp på skolan med uppgift att stimulera föräldrar och boende i Bunkeflostrand till en fysisk och hälsosam livsstil.

  Ortopediska kliniken studerar om barnens benmassa påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. De följer benmassans utveckling hos de barn som höstterminen- 99 började i årskurs 1 och 2 tills de slutar årskurs 9. Eleverna kommer att mätas varje år. Även de elever som började årskurs 1 höstterminen- 00 ingår i denna studie. Samtidigt mäter man elever från klasser på tre andra skolor, som fungerar som en kontrollgrupp. Dessa skolor har ej utökad fysisk aktivitet under skoltiden.

  I forskningsprojektet "Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga" studeras elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Motorikobservationer genomförs varje år och eleverna i årskurs 1 till 3 följs under tre år. Hur elever med motoriska brister och koncentrationssvårigheter påverkas av ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning studeras särskilt samt hur elevernas självförtroende påverkas.

  I projektet finns en rad andra vetenskapliga frågeställningar som studeras och dokumenteras på olika vis. Som exempel kan nämnas hur barn med dampliknande symtom påverkas av den fysiska aktiviteten och hur munhälsan påverkas av att barnen går på en hälsofrämjande skola. Deltagande kliniker/institutioner är: Barn- och ungdomspsykiatrin MAS, ortopedi MAS, fysiologi MAS, lärarhögskolan och folktandvården Skåne. Läs mer under ”Frågor och svar – skolor”.

 • Vad arbetar Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen med?

 •  
   
    (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet