FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   UTBILDNINGAR
Förslag till utbildningsplan:
Friskt ledarskap
Att bli hälsoinspiratör
Hälsa, livsstil och stress

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Förslag till utbildningsplan:


Ledningsgruppen - halv dags utbildning
Det är viktigt att ledningsgruppen förstår att hälsa är en strategisk framtidsfråga för verksamheten och att det är lönsamt. Hälsa kräver fler insikter än åsikter. Många ”tänker” ohälsa när man skall arbeta med hälsa. Det krävs ett nytt synsätt och nya strategier. Hur kan vi, förutom att lindra, bota, rehabilitera och eliminera riskfaktorer, också tillföra friskfaktorer. Det handlar inte bara om klassisk friskvård, utan om att verksamheten blir en hälsofrämjande arbetsplats, där människor kan utvecklas och möjliggöras. Hälsostrategin och arbetet med hälsa kan inte enbart delegeras till personalchefen, alla har ett ansvar. Under utbildningen diskuteras hälsobegreppet, hälsokompetens, strategier, hur man lägger en handlingsplan . Ledningsgruppen måste sätta hälsan på agendan, våga investera, förstå att arbetet är långsiktigt, inkludera värderingar och förhållningssätt, inse att chefen är den viktigaste arbetsmiljöfaktorn samt tydliggöra och möjliggöra individens egenansvar. Liksom entreprenörskap, kräver hälsa ett aktivt förhållningssätt. Ledningsgruppens ställningstagande och engagemang är avgörande för det fortsatta arbetet!!


Chefsgruppen - en heldag
Många chefer är tillsatta utifrån expertkunskaper, men relativt få är utbildade i att leda sig själv, leda människor och skapa goda arbetsmiljöer. Chefen är den viktigaste arbetsmiljöfaktorn och förebilden. Men mår inte chefen bra, så är det svårt att få andra att må bra. När det gäller möten med människor så finns det inget facit, därför ej heller någon entydig manual eller checklista. Hälsa som ett välbefinnande startar med värderingar, förhållningssätt och människosyn. Hälsofrämjande ledarskap startar med att leda sig själv, för att leda andra och för att leda en organisation. Många chefsutbildningar hoppar över utgångspunkten – att leda sig själv. Under dagen berörs viktiga hälsobegrepp, visar på betydelsen av insikter, berör begreppet hälsokompetens, friskfaktorer identifieras inom verksamheten, hur vi förhåller oss till förändringar, betydelsen av motivation, kompetens och välbefinnande. Att vara tidskompetent och att kunna prioritera. Olika ledarstilar diskuteras i relation till hälsan. Arbetsplatsens kultur som möjliggörare. Mycket av dagen mynnar ut i att chefen skall kunna ta fram en hälsostrategi för sin arbetsplats. Hur kan hälsoinspiratören vara en operativ resurs? Antal deltagare under utbildningen är maximerat till 50.


Mellanchefen - 2 dagar
Mellan-chefer känner sig idag ofta otillräckliga och ”klämda som en hamburgare” med krav från alla håll. Denna chefsgrupp är oerhört viktig i ett hälsoarbete eftersom närheten till medarbetarna är påtaglig. En mellan-chef som ”mår dåligt” har svårt att få andra att må bra, och kan dessutom lätt bli en bromskloss i hälsoarbetet, och lägga mer kraft på att bevaka sitt specifika särintresse, dvs bygga revir och bli förvaltare. Denna gruppering är stor och oerhört viktig för verksamheten. Syftet med utbildningen är att ge mellan-chefen hälsofrämjande insikter som skall medverka till en bättre hälsokompetens (och ledarskap) hos individen själv, för medarbetarna och organisationen, så att en hälsostrategi kan möjliggöra högre effektivitet, större arbetstillfredsställelse och bättre hälsa. Hälsobegreppen belyses, den egna hälsan, hur ”jag kan utveckla min egen hälsokompetens”, hur fungerar vi som människor, med oss själva och med andra, förändringsarbete, vad inbegrips i begreppet ”Hälsofrämjande ledarskap”?. Gruppen kommer att ha ett antal diskussioner i små-grupper, där stor vikt läggs på att identifiera friskfaktorer. Antal deltagare är maximerat till 25.


Hälsoinspiratör 1-3 dagar
För att få operativ kraft långt ute i organisationen samt för att utveckla en hälsokultur utser många verksamheter hälsoombud/hälsoambassadör/hälsoinspiratör. Dessa individer har ofta en positiv syn på hälsa och därmed goda förebilder. Företaget/kommunen/myndigheten skapar ett nätverk av hälsoinspiratörer som arbetar med samma målbild. En hälsoinspiratör kan ha en informell roll – dvs vara en positiv förebild, en god kamrat och bejaka aktiviteter som är hälsofrämjande. Man kan också gå vidare i med att ge hälsoinspiratören en formell roll, dvs ge legitimitet, plattform och tid för sitt arbete. När man skapar ett nätverk med hälsoinspiratörer så erbjuder vi en dag för utbildning så att man kan ta den ”informella rollen” och börja sitt arbete. Gruppen formeras, diskuterar sina roller och möjligheter, När gruppen har kommit igång i sin roll, så är det lämpligt efter en tid att gå över till den formella rollen och då erbjuder vi en två-dagars utbildning. För detta ändamål har vi specifikt tagit fram ett utbildningsmaterial - Hälsoinspiratörerns bibel – Handledarpärmen Instruktionsboken till livet. Här ges mer djupgående utbildning så att individen kan hålla arbetsplatsträffar, leda studiecirklar och därmed vara ett bra operativt stöd till chefen.


Medarbetaren - 3 timmar
All hälsostrategi bygger på att individen är med och kan inta ett aktivt förhållningssätt till sin egen hälsa och till sin betydelse i en grupp. Detta är väsentligt eftersom varje individ i sin vardag ytterst själv definierar vad hälsa är. Det är också viktigt att förstå att ”mitt” beteende är viktigt för att andra skall må bra. Vi är alla varandras hälsa! Detta är en inspirationsföreläsning som, utan pekpinnar, på ett stimulerande och uppfriskande sätt vill bibringa individen en känsla av att hälsan är en viktig resurs, är påverkansbar och att det mesta faktiskt är gratis. Många definierar hälsa som att må bra, vilket innebär att individens välbefinnande pågår jämt, även lördagar och söndagar. Individen måste få känslan av att våga ta ett större egen-ansvar och förstå vad som finns i hälsans mysterium. Inspirationsboken Instruktionsboken till livet är ett bra stöd i det fortsatta arbetet.


<< Tillbaka till Utbildningar
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet